Liity jäseneksi Aliupseeriliittoon Tee muutosilmoitus jäsentietoihin

Luottamusmiesvaaliohje

Aliupseeriliiton luottamusmiehet valitaan tämän ohjeen sekä kulloinkin voimassa olevan Aliupseeriliiton ja Pääesikunnan välisen luottamusmiessopimuksen mukaisesti. Se mitä tässä ohjeessa mainitaan luottamusmiehestä, sovelletaan samaa myös varaluottamusmieheen.

Vastuuyhdistykset

1. Luottamusmiesten toimikausi

Luottamusmiesten toimikausi on neljä vuotta. Eronneen tai erotetun luottamusmiehen tilalle on valittava uusi luottamusmies jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Mikäli luottamusmies menettää luottamuksensa kesken toimikauden, voivat jäsenet pyytää luottamusmiesvaalin järjestämistä kesken toimikauden.

Joukko-osastojen luottamusmiesten, valtakunnallisten luottamusmiesten sekä puolustushaarojen pääluottamusmiesten toimikaudet alkavat 1.3.. Päätoimisten pääluottamusmiesten toimikaudet (neljä vuotta) alkavat porrastetusti kahden vuoden välein.

2. Vaalien järjestäminen

Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset vastaavat joukko-osaston luottamusmiesten vaalin järjestämisestä. Jäsenyhdistykset asettavat vaalien toimittamista varten vaalitoimikunnan. Vaalitoimikuntana voi toimia yhdistyksen hallitus. Mikäli luottamusmiehet edustettavat kuuluvat useampaan jäsenyhdistykseen, niin valintaa varten on muodostettava näiden yhdistysten yhteisesti valitsema vaalitoimikunta. Vaalitoimikunta on puolueeton elin.

Luottamusmiesvaali järjestetään ennen luottamusmiehen toimikauden päättymistä, luottamusmiehen erotessa tai tultua erotetuksi taikka hänen menetettyä luottamuksensa. Mikäli luottamusmies on menettänyt luottamuksensa ja vähintään 1/5 luottamusmiehen edustamista jäsenistä pyytää luottamusmiesvaalin järjestämistä, on järjestettävä luottamusmiesvaali.

Luottamusmiesvaali koostuu ehdokasasettelusta, vaalin toimeenpanosta sekä sen vahvistamisesta.

Aliupseeriliiton hallituksella on poikkeustapauksissa oikeus ottaa päätettäväkseen paikallisen luottamusmiehen erottamista ja nimeämistä koskeva kysymys.

3. Luottamusmiesvaalin ehdokasasettelu

Ehdokasasetteluun on varattava aikaa vähintään 14 vuorokautta. Ehdokasasettelun päätyttyä on sen tulos julkistettava vähintään 7 vuorokautta ennen vaalin suorittamista.

Ehdokasasettelun käynnistyminen on ilmoitettava jäsenille julkisesti siten, että kullakin jäsenellä on mahdollisuus asettaa ehdokkaita. Tällaisena ilmoituksena pidetään jäsenille jaettua henkilökohtaista kirjettä tai viestiä. Samoin ehdokasasettelun tulos on ilmoitettava jäsenille samaan tapaan kuin ehdokasasettelun käynnistäminen.

Jäsenet asettavat ehdokkaat joukko-osastojen luottamusmiehiksi. Ehdokkaan asettamiseksi luottamusmiesvaaliin tarvitaan vähintään kahden jäsenen tekemä kirjallinen esitys. Itseään ei voi esittää. Jäsen voi esittää vain yhtä henkilöä luottamusmieheksi. Esityksestä tulee ilmetä ehdokkaan suostumus.

3.1 Varaluottamusmiesten valintamenettely

Yhdistykset nimeävät varaluottamusmiehet. Yhdistyksellä on sama määrä varaluottamusmiespaikkoja kuin on luottamusmiespaikkoja.

4. Vaalin toimeenpano

Vaalin ajankohta on ilmoitettava jäsenille samalla kun ehdokasasettelu käynnistyy eli vähintään 21 päivää ennen vaalia. Vaalin ajankohta ja paikka on ilmoitettava jäsenille julkisesti siten, että kullakin jäsenellä on mahdollisuus osallistua vaaliin. Tällaisena menettelynä pidetään jäsenille jaettua henkilökohtaista kirjettä tai viestiä. Vuosilomaa tai muuta pitkä poissaoloa ei sinällään voida pitää jäsenen esteenä osallistua vaaliin. Tällaiset syyt eivät myöskään estä vaalin toimeenpanoa.

Luottamusmiesvaaliin voivat osallistua vain ne jäsenet, joita kyseisen joukko-osaston (vast.) luottamusmies edustaa. Vaalit voidaan järjestää työajalla.

Vaalitoimikunta varaa vaalipäivänä työpaikalta poissaoleville mahdollisuuden ennakkoäänestykseen.

Vaalitoimikunta järjestää vaalipäiväksi äänestyspaikan. Äänestyspaikalla on luettelo äänioikeutetuista ja ehdokkaista. Vaalitoimikunta toteaa henkilöiden äänioikeuden. Ennakkoon äänestäneet eivät voi äänestää enää varsinaisena vaalipäivänä.

Äänestyksen sijaan yhdistyksen hallitus voi päättää, että vaali toteutetaan postiäänestyksenä. Postiäänestyksessä tulee varmistaa äänestäjän äänioikeuden toteaminen ja vaalisalaisuuden säilyminen.

Vaalitoimikunta postittaa jokaiselle äänioikeutetulle äänestyslipun, luettelon ehdokkaista ja ohjeen äänestäjän menettelytavoista sekä lomakkeen äänestäjän henkilötietojen ilmoittamista varten. Lisäksi toimitetaan tarvittavat palautuskuoret. Äänioikeutetut palauttavat äänestyslippunsa määräaikaan mennessä sovittuun paikkaan. Äänioikeutetuille on varattava vaaliohjeen mukainen aika äänestyksen suorittamiseen.

Vaalisalaisuuden säilyttämiseksi äänestäjä sulkee äänestyslippunsa tyhjään kuoreen, joka yhdessä henkilötietolomakkeen kanssa palautetaan yhdistyksen hallitukselle tai vaalitoimikunnalle. Äänestyslipun palauttaminen voi tapahtua henkilökohtaisesti tai postin välityksellä, jolloin yhdistys on velvollinen maksamaan palautuspostimaksun.

Vaalitoimikunta tarkistaa äänestäjän äänioikeuden henkilötietolomakkeesta ja tekee tällöin vaaliluetteloon merkinnän äänioikeuden käyttämisestä. Äänestyslipun sisältävä kuori leimataan leimalla tai kuoreen tehdään muu merkintä saapumisen varmentamisesta. Kuori säilytetään avaamattomana ääntenlaskentaan saakka.

Postiäänestystä ei voi toteuttaa sähköisesti.

Vaali toteutetaan aina suljettuna. 

5. Vaalin vahvistaminen

Jos ehdokasasettelussa on asetettu vain yksi ehdokas, hän tulee valituksi ja vaalitulos voidaan vahvistaa ilman äänestystä.

Mikäli ehdokkaita on asetettu useampia, tulee valituksi eniten ääniä saanut ehdokas. Äänten jakautuessa tasan ratkaistaan vaali arvalla. Vaalivaliokunta vahvistaa vaalin tuloksen, jonka jälkeen jäsenyhdistys ilmoittaa valituista luottamusmiehistä kirjallisesti asianomaiselle joukko-osastolle (vast.) ja liitolle.

Vaalitoimikunta hävittää äänestysliput ja henkilötietolomakkeet vaalin vahvistamisen jälkeen.

6. Pääluottamusmisten ja valtakunnallisten luottamusmiesten valinta

Aliupseeriliiton hallitus valitsee puolustushaarojen pääluottamusmiehet ja muut valtakunnalliset luottamusmiehet. Liiton hallitus julistaa tarvittaessa tehtävät avoimeksi ja samalla ohjeistaa hakumenettelyn.

Liiton hallitus vahvistaa vaalien tulokset ja tekee ilmoitukset valituista pääluottamusmiehistä ja muista valtakunnallisista luottamusmiehistä Pääesikunnalle ja asianomaisen puolustushaaran esikunnalle.
 

7. Vaaliohjesäännön käyttöönotto

Tämä vaaliohjesääntö on hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.10.2015. Tämä korvaa 4.3.2014 hyväksytyn vaaliohjesäännön.


Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä