Siirry sisältöön

Aliupseeriliiton historiaa

Aliupseeriliitto perustettiin vuonna 1965. Tarve, tuolloin Puolustuslaitoksen värvättyjen liitto -nimellä toimineelle liitolle, syntyi aikana, jolloin Suomessa alkoi voimakas edunvalvontaa liittynyt yhteiskunnallinen ja ammatillinen aktivoituminen ja järjestäytyminen.

Puolustusvoimissa oli 1960-luvulla melko uusi ammattiryhmä, värvätyt. He tekivät pätkätyötä pienellä palkalla. Merkittävä osa palkasta muodostui luontaiseduista. Muut puolustushallinnon parissa toimineet ammattiliitot eivät ajaneet värvättyjen asiaa. Värvättyjen ainoaksi vaihtoehdoksi jäi oman ammattiliiton perustaminen. Värvättyjä oli perustamisvuonna arviolta 250. Heistä 53 osallistui perustamiskokoukseen.

Ensimmäisissä säännöissä liiton tehtäviä olivat

  1. koota jäsenistö yhtenäiseksi ja tehtävistään tietoiseksi ammattikunnaksi
  2. ylläpitää ja kehittää jäsenistön isänmaanrakkautta sekä kunnian ja velvollisuuden tuntoa
  3. kohottaa jäsenistön sivistyksellistä tasoa, ammattitaitoa ja fyysistä kuntoa
  4. edustaa ja valvoa jäsenistön oikeudellisia, sosiaalisia ja taloudellisia etuja
  5. edistää jäsenistön yhteistoimintaa.

Pian perustamisen jälkeen liitto haki kattojärjestö Virkamiesliiton jäsenyyttä.

Valtion virkamiehet saivat ensimmäisen valtakunnallisen virkaehtosopimuksen vuonna 1971. Samalla tuli voimaan viranhaltijoita koskenut luottamusmiessopimus. Ensimmäiset luottamusmiesvaalit pidettiin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen. Vuoden 1971 luottamusvaalissa värvätyt saivat kolme pääluottamusmiestä ja 68 paikallista luottamusmiestä. Ensimmäinen luottamusmieskurssi järjestettiin 1972.

Ensimmäinen merkittävä edunvalvontasaavutus oli vuonna 1974 solmittu värvättyjen palkkausjärjestelmäsopimus. Tuolloin värvätyt siirrettiin kokonaisrahapalkkajärjestelmään. Vuonna 1988 virkamieslakiuudistuksen myötä värvätyt muutettiin vakinaisiksi valtion virkamiehiksi.

Värvätty-virkanimike poistettiin Puolustusvoimia koskevasta asetuksesta vuonna 1995. Tuolloin liitto oli jo asiaa ennakoiden muuttanut nimensä Sotilasammattiliitoksi. Vuonna 1995 sotilasammattihenkilöt otettiin sotilaseläkejärjestelmän piiriin.

Vuonna 2007 sotilasammattihenkilöstöstä muodostettiin nykyinen aliupseeristo. Samana vuonna liitto muutti nimensä Aliupseeriliitoksi.

Liiton nimi on kaikkina aikoina kuvannut sen edustamaa henkilöstöryhmää:
Puolustuslaitoksen värvättyjen liitto (1965 – 1974)
Puolustusvoimain värvättyjen liitto (1974 – 1991)
Sotilasammattiliitto (1991 – 2007)
Aliupseeriliitto (2007 alkaen)

Aliupseeriliiton sääntöjen mukaan liiton tarkoituksena on toimia sisäisen tai ulkoisen turvallisuuden alalla työskentelevien henkilöiden muodostamien yhdistysten keskuselimenä

  1. edustamalla niitä ja valvomalla niiden jäsenten oikeudellisia, palkkauksellisia, ammatillisia, koulutuksellisia ja sosiaalisia etuja,
  2. edistämällä niiden jäsenten yleistä ja sotilaallista sivistystä ja ammattitaitoa sekä kohottamalla heidän fyysistä kuntoaan,
  3. lisäämällä niiden jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä edistämällä heidän ammatillista järjestäytymistä.

Liiton perustehtävät eivät ole juurikaan muuttuneet kohta 60 vuoden aikana. Aliupseeriliitto turvaa ja edistää edelleen tinkimättömästi jäsentensä palkkauksellista, ammatillista ja oikeudellista asemaa yhteistyö- ja kehityshakuisella asenteella. Tänään Aliupseeriliitto edustaa Puolustusvoimien palveluksessa olevia aliupseereja, lentokonemekaanikkoja, mekaanikkoja sekä sopimussotilaita.

Lähde: Kaarle Sulamaa: Aliupseeriliiton historia 1965-2015