Siirry sisältöön

Päätöksenteko Aliupseeriliitossa

Aliupseeriliiton ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto. Edustajiston varsinainen kokous pidetään vuosittain syys-marraskuussa. Äänivaltaa kokouksessa käyttävät jäsenyhdistysten valitsemat edustajat. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on kokouksessa yhtä monta ääntä kuin yhdistyksellä oli jäsenmaksunsa maksaneita varsinaisia jäseniä edellisen vuoden viimeisenä päivänä.

Aliupseeriliiton puheenjohtaja vastaa Aliupseeriliiton toiminnan johtamisesta.

Aliupseeriliiton edustajiston sääntömääräiset tehtävät
 • käsitellä hallituksen laatima kertomus liiton toiminnasta edelliseltä vuodelta ja päätetään toimenpiteistä, joihin selostus antaa aihetta
 • käsitellä hallituksen laatima kertomus liiton toiminnasta edelliseltä vuodelta ja päätetään toimenpiteistä, joihin selostus antaa aihetta
 • käsitellä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä ja taloudenhoidosta
 • päättää ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen alijäämän kattamisesta
 • päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • vahvistaa tarpeelliseksi katsottavat toiminnalliset ja taloudelliset suuntaviivat seuraavalle strategiakaudelle, joita täsmennetään vuosittain laadittavassa seuraavaa vuotta koskevassa toimintasuunnitelmassa
 • vahvistaa liiton talousarvio ja jäsenmaksu seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • valita neljän vuoden välein seuraavaksi nelivuotiskaudeksi hallituksen puheenjohtaja
 • vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä 18 §:n mukaisesti ja valita joka toisessa edustajiston varsinaisessa kokouksessa erovuoroisten tilalle varsinaiset jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen
 • päättää hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja tilintarkastajien palkkioista
 • valita tilintarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varahenkilö sekä toiminnantarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varahenkilö.
 • käsitellä edustajiston kokoukselle tehdyt esitykset
 • käsitellä muut esityslistassa mainitut asia
 • käsitellä kiireellisiksi todetut muut asiat
Aliupseeriliiton hallituksen tehtävät

 • asettaa keskuudestaan juoksevien ja hallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelua varten työvaliokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja/-t ja yksi – kaksi (1-2) hallituksen muuta jäsentä
 • asettaa muut tarpeelliset työryhmät
 • valmistella palkkaus- ja muut sopimustavoitteet sekä hyväksyä virkaehto- ja muut sopimukset
 • nimetä liiton edustajat eri tehtäviin
 • hyväksyä uudet jäsenyhdistykset ja pitää niistä luetteloa
 • päättää liiton jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä
 • valmistella liiton tulo- ja menoarvioehdotus
 • valmistella ehdotus toimintasuunnitelmaksi
 • hoitaa liiton taloutta ja huolehtia tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta
 • ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt ja sopia heidän työsuhteensa ehdoista
 • kutsua koolle edustajiston kokoukset ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat
 • panna täytäntöön edustajiston kokouksen päätökset
 • ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin liiton tarkoitusperien edistämiseksi