Siirry sisältöön

Medlemsföreningar

Underofficersförbundets medlemmar ansluter sig som medlem i någon lokal förening. Underofficersförbundet har 19 föreningar som företräder arbetande medlemmar och en EVP-förening (medlemmar i avsked). Föreningarna svarar för förtroendemännens verksamhet och andra personalrepresentanters verksamhet inom sitt ansvarsområde. På representantmötet beslutar föreningarna i enlighet med Underofficersförbundets stadgar bland annat om förbundets verksamhetsplan och budget och de väljer förbundets ordförande och styrelsemedlemmar.

Medlemsföreningarnas ansvarsområden

Flygstaben, Keski-Suomen Aliupseerit
Luftkrigsskolan, Keski-Suomen Aliupseerit
Jägarbrigaden, Pohjoisen Aliupseerit
Systemscentret, Tampereen Seudun Aliupseerit
Gardesjägarregimentet, Uudenmaan Aliupseerit
Kajanalands brigad, Tervareitin Aliupseerit
Karelska brigaden, Kymenlaakson Aliupseerit
Lapplands flygflottilj , Lapin Aliupseerit
Logistikverk, staben, Tampereen Seudun Aliupseerit
1. Logistikregementet, Keski-Suomen Aliupseerit
2. Logistikregementet Kanta-Hämeen Aliupseerit
3. Logistikregementet, Tampereen Seudun Aliupseerit, Lapin Aliupseerit (Haapajärvi, Tervola)
Försvarshögskola, Uudenmaan aliupseerit
Markstridsskolan, Lappeenrannan Aliupseerit, Haminan Aliupseerit (RUK)
Arméstaben, Mikkelin Aliupseerit
Sjökrigsskolan, Suomenlahden Aliupseerit
Marinstaben, Lounais-Suomen Aliupseerit
Huvudstaben, Uudenmaan Aliupseerit
Björneborgs brigad, Satakunnan Aliupseerit
Pansarbrigaden, Kanta-Hämeen Aliupseerit
Försvarsmaktens ledningssystemcenter, Keski-Suomen Aliupseerit
Försvarsmaktens underrättelsetjänst, Tilannealiupseerit
Försvarsmaktens forskningsanstalt, Uudenmaan Aliupseerit
Kunstbrigaden, Suomenlahden Aliupseerit
Kunstflottan, Lounais-Suomen Aliupseerit (Pansio), Suomenlahden Aliupseerit (Upinniemi)
Sprängmedelscentret, Satakunnan Aliupseerit
Satakunta flygflottilj, Tampereen Seudun Aliupseerit
Centret for Militärmedicin, Tampereen Seudun Aliupseerit
Uttis jägarregemente, Kymenlaakson Aliupseerit
Nylands brigad, Dragsvikin Aliupseerit