Siirry sisältöön

Utbildning för förtroendemän

Underofficersförbundets system med utbildning i intressebevakning omfattar grund-, fortsättnings- och kompletteringskurser för förtroendemän, försvarsgrensspecifik utbildning, grund- och fortsättningskurs i samarbete samt kurs i lönesystemet. Utbildningsutbudet kan dessutom omfatta olika intressebevakningsdagar och temakurser. Genom utbildningen säkerställer vi att personalens representanter kan hjälpa medlemmarna i olika problemsituationer i arbetslivet.

Förtroendemännen, vice förtroendemännen, medlemmarna och ersättarna i samarbetsorganet samt föreningarnas ordförande har rätt till avlönad tjänstledighet när de deltar i fackföreningsutbildning som Underofficersförbundet ordnar. Mer detaljerade bestämmelser om rätten till utbildning finns i tjänstekollektivavtalets bilaga Avtalsbestämmelser om fackföreningsutbildning.

Grundkurs för förtroendemän

Grundkursen för förtroendemän är avsedd för förtroendemän, vice förtroendemän och föreningarnas ordförande.

Målet med kursen är att göra kursdeltagarna förtrogna med förtroendemannens ställning och rättigheter, det finländska fackföreningsfältet och avtalssystemet, de viktigaste lagarna som styr tjänstemännens ställning och rättigheter, de viktigaste tjänstekollektivavtalsbestämmelserna och grunderna i personalfrågor. Grundkursen för förtroendemän baserar sig främst på föreläsningar.

Fortsättningskurs för förtroendemän

Fortsättningskursen för förtroendemän är avsedd för dem som gått grundkursen för förtroendemän eller för förtroendemän och vice förtroendemän som har lång erfarenhet av förtroendemannauppgifter, i andra hand för föreningarnas ordförande.

Målet med fortsättningskursen för förtroendemän är att utveckla förmågan att tillämpa det man lärt sig på grundkursen för förtroendemän. På fortsättningskursen fokuserar man särskilt på att öva på avtalstillämpning.

Kompletteringskurs för förtroendemän

Kompletteringskursen för förtroendemän är avsedd för förtroendemän och vice förtroendemän.

Målet med kursen är att aktualisera kunskaperna om intressebevakning och avtal.

Kompletteringskursen för förtroendemän har ett angreppssätt som baserar sig på samtal samt föreläsningar, öppningsanföranden och andra presentationer av arbetsgivarens representanter, olika experter och Underofficersförbundets egna aktörer.

Regionala förtroendemannadagar

Målet med kursen är att fördjupa sig i försvarsgrensspecifika särdrag och aktuella frågor rörande intressebevakningen och avtalsverksamheten.

De regionala förtroendemannadagarna genomförs årligen enligt försvarsgren inom armén, marinen och flygvapnet. Motsvarande utbildning genomförs även inom Logistikverket och Huvudstabens avdelningar. Kursen riktar sig till förtroendemännen och vice förtroendemännen inom respektive försvarsgren.

Kursen är samtalsbaserad. På de regionala förtroendemannadagarna håller arbetsgivarens representanter och andra experter föreläsningar och förbundets regionala huvudförtroendeman och kursdeltagarna framför egna översikter och andra presentationer.

Grundkurs i lönesystemet

Grundkursen i lönesystemet riktar sig till förtroendemännen och vice förtroendemännen.
Målet med kursen är att göra kursdeltagarna förtrogna med underofficerarnas lönesystem: allt från lönesystemet till tjänstekollektivavtalet, utarbetandet av uppgiftsbeskrivningar, grunderna för bedömning av uppgiftens skravnivå samt det praktiska bedömningsarbetet.
Tyngdpunkten i kursen om lönesystemet ligger på att öva det praktiska bedömningsarbetet, men även föreläsningar ingår.

Fortsättningskurs i lönesystemet

Fortsättningskursen i lönesystemet riktar sig till förtroendemän som gått grundkursen och utför bedömning av uppgifter på sin förvaltningsenhet och i andra hand till de vice förtroendemän som gått grundkursen.

Målet med fortsättningskursen är att fördjupa det man lärt sig på grundkursen och utveckla bedömningsfärdigheterna.

Fortsättningskursen fokuserar främst på fördjupad övning av det praktiska bedömningsarbetet. Kursen innehåller även föreläsningar.

Grundkurs i samarbete

Grundkursen i samarbete är avsedd för representanter i samarbetsorgan som verkar på olika förvaltningsnivåer, deras ersättare och föreningarnas ordförande.

Målet med grundkursen i samarbete är att göra kursdeltagarna förtrogna med samarbetsrepresentantens ställning och rättigheter, grunderna i samarbetslagstiftningen och Försvarsmaktens samarbetsavtal samt de olika formerna av praktiskt samarbetsförfarande i truppförbanden.

Grundkursen i samarbete omfattar såväl föreläsningar som praktiska övningar.

Fortsättningskurs i samarbete

Fortsättningskursen i samarbete är avsedd för dem som gått grundkursen i samarbete och redan arbetar i samarbetsuppgifter.

Målet med fortsättningskursen i samarbete är att utveckla förmågan att tillämpa det man lärt sig på grundkursen i samarbete. På kursen fördjupar man sig i truppförbanden i operativ planering, uppföljning och operativt genomförande av de frågor som omfattas av samarbetsförfarande.

Kursens tyngdpunkt ligger på praktiska övningar, men även föreläsningar ingår.