Siirry sisältöön

Underofficersförbundets stadgar

KAPITEL I SYFTE OCH VERKSAMHET
Namn och hemort
1 §

Föreningens namn är Underofficersförbundet rf (Aliupseeriliitto ry, The Finnish Non-Commissioned Officers Union). Föreningens hemort är Helsingfors stad och verksamhetsområdet omfattar hela landet. I dessa stadgar kallas föreningen för förbund.

Syfte och verksamhetens kvalitet
2 §

Förbundets syfte är att verka som en centralorganisation mellan föreningar som består av personer som arbetar inom intern eller extern säkerhet.

 Genom att representera dem och övervaka medlemmarnas juridiska, lönemässiga, yrkesmässiga, utbildningsmässiga och sociala förmåner samt

 1. Främja medlemmarnas allmänna och militära bildning och yrkeskompetens samt förbättra deras fysiska kondition
 2. Genom att öka på medlemmarnas känsla för samhörighet samt främja deras yrkesmässiga organisering.

För att uppfylla sitt syfte gör förbundet:

 1. Framställningar och initiativ, går diskussioner och ger utlåtanden.
 2. Arrangerar informations-, utbildnings-, mötes-, presentations- och festtillställningar.
 3. Främjar och stöder sina medlemsorganisationers verksamhet.
 4. Utövar publikations- och utgivningsverksamhet.
 5. Kan inträda i finländska eller utländska organisationer eller organ, i vilka medlemskapet främjar förverkligandet av förbundets syfte.
 6. Utövar övrig liknande verksamhet för att förverkliga sitt syfte.

Förbundet kan ha en fond för att framhäva löneärenden och medlemmarnas intressen, för vilket noggrannare förordningar ges i föreskriften som godkänts i representantskapets möte. För att ändra eller häva föreskriften eller fonden krävs beslut av representantskapets möte. För att häva fonden krävs tre fjärdedelar (3/4) av rösterna.

För att stöda sin verksamhet tar förbundet ut en medlemsavgift och kan genomföra lottningar och penninginsamling, skaffa och äga fast eller lös egendom som är nödvändig för förbundets verksamhet, utöva inkvarterings- och matställen och kioskhandel. För sin verksamhet skaffar förbundet vid behov ändamålsenliga tillstånd. Förbundet kan ta emot understöd, bidrag och testamente.

KAPITEL II FÖRORDNINGAR ANGÅENDE MEDLEMSKAP

Medlemmar
3 §

Styrelsen kan godkänna registrerade föreningar som avses i § 2 som medlemmar i förbundet. Ansökan om medlemskap i förbundet ska göras skriftligt till styrelsen. Föreningen ska bifoga sina stadgar och sin medlemsförteckning till ansökan. I dessa stadgar heter medlemmen medlemsförening.
4 §

Medlemsföreningens förpliktelse är bland annat att:

 1. Verka enligt dessa stadgars och förbundets målsättning samt följa besluten från representantskapets möte och styrelsens beslut, som grundar sig på dessa stadgar, samt främja deras genomförande.
 2.  Skicka förbundet en namnförteckning på egentliga medlemmar och EVP-medlemmar, som är förpliktade att betala medlemsavgiften, samt vilande medlemmar årligen i februari enligt situationen 31.12 föregående år.
 3.  Meddela förbundet omgående om förändringar angående sin förenings stadgar, tjänstemän och deras kontaktuppgifter.
 4. Skicka förbundet omgående efter årsmötet verksamhetsplanen, budgeten, verksamhetsberättelsen samt bokslut, utlåtanden av revisorn/verksamhetsgranskaren och årsmötets protokoll.
 5. Rätta sina stadgar omgående om förbundets stadgar ändras så att ändringar krävs.

5 §

En medlemsförening som har beslutat att utträda ur förbundet ska meddela sitt beslut skriftligt till förbundets styrelse eller ordförande, eller genom en representant meddela utträdandet i protokollet från representantskapets möte. Meddelandet om utträdande ska grunda sig på medlemsföreningens beslut, som det finns ett ändamålsenligt protokollsutdrag på.

Styrelsen kan utesluta en medlemsförening som inte uppfyller sina förpliktelser mot förbundet eller verkar så att förbundets rykte eller verksamhet skadas. Om orsaken för uteslutandet är någon annan än försummelse av medlemsavgiften, kan medlemsföreningen inom 60 dagar efter att den tilldelats avskedningsbeslutet anföra klagan på beslutet genom att rikta sin klagan till styrelsen, som ska delge avskedningsbeslutet i representantskapets möte för ett slutligt beslut. Avskedningsbeslutet träder i kraft vid den månads utgång som besvärstiden löper ut i, eller så löses ärendet i ett ändamålsenligt möte.

När en medlemsförening har utträtt eller uteslutits upplöses dess förpliktelser mot förbundet.

En medlemsförening som utträder eller uteslutas från förbundet har ingen rättighet till förbundets egendom.

6 §

Till hedersmedlem eller hedersordförande kan utses en person som har främjat förbundets målsättningar på ett betydande sätt och verkat i förbundet länge och särskilt meriterat. Utseendet sker på styrelsens förslag och på basis av beslut i representantskapets möte. För ett sådant beslut krävs minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna i omröstningen. Den som väljs till hedersordförande förutsätts ha främjat förbundets målsättningar på ett särskilt framstående sätt.

Hedersmedlemmar och hedersordförande har inte rösträtt i representantskapets möte. Hedersmedlemmar och hedersordförande behöver inte betala medlemsavgiften.

Medlemsavgift
7 §

Medlemsavgiftens storlek fastställs i representantskapets ordinarie möte så att medlemsavgiften bestäms för varje egentlig medlem, vilande medlem och EVP-medlem i medlemsföreningen.

KAPITEL III FÖRENINGENS BESLUTSFATTANDE OCH FÖRVALTNING

Förbundets förvaltningsorgan
8 §

Representantskapet har beslutanderätt i förbundet. Representantskapets möten är antingen ordinarie eller särskilda möten. Styrelsen har verkställande makt.

Representanter
9 §

Representantskapets ordinarie möte hålls varje år i september–november.

Representantskapets särskilda möte hålls när styrelsen anser detta nödvändigt eller när minst en fjärdedel (1/4) av förbundets medlemsföreningar kräver detta. Medlemsföreningarna som har framställt kravet ska därtill representera minst en femtedel (1/5) av medlemsföreningarnas totala antal medlemmar. Kravet framställs skriftligt till styrelsen och i den ska anges det ärende som mötet har sammankallats för. Noggrannare tid och plats för mötet fastställs av styrelsen.

Med beslut av förbundets styrelse kan man även delta i representantskapets ordinarie och särskilda möte med dataförbindelse eller annat tekniskt hjälpmedel, under mötet eller före mötet. Möjligheten och tillvägagångssättet till distansdeltagande ska anges i möteskallelsen.

Mötet som medlemsföreningarna kräver ska sammankallas inom 60 dagar från att kravet har framställts skriftligt.

10 §

Rösträtt i representantskapets möte innehas av representanter valda av medlemsföreningarna, som ska vara egentliga medlemmar i föreningarna som de representerar. Representanterna ska ha ett utdrag ur mötets protokoll, som medlemsföreningen tilldelat som fullmakt, där representanten har valts till representant.

I representantskapets möte har varje medlemsförening lika många röster som föreningen hade egentliga medlemmar som betalat medlemsavgiften, senast föregående års sista dag. Medlemsföreningens röster delas som hela röster mellan föreningens representanter.

11 §

Varje medlemsförening har rätt att till representanternas möte skicka en representant för varje inledande hundra (100) egentliga medlem i föreningen.

Medlemsföreningarnas medlemsantal anses vara antalet egentliga medlemmar som betalat medlemsavgiften den sista dagen föregående år.

Styrelsen meddelar varje medlemsförening senast i april hur många representanter föreningen har rätt att skicka till representantskapets möte.

Föreningen som ansluter sig till förbundet får rösträtt under anslutningsåret enligt medlemsantalet under anslutningsstunden.

Medlemsföreningarna ska i möteskallelsen meddela förbundets styrelse de representanter som deltar i representantskapets möte inom den meddelade tidsfristen.

12 §

Kallelsen till representantskapets möte skickas till medlemsföreningarna per brev eller e-post till medlemsföreningens e-postadress. Till representantskapets ordinarie möte ska kallelsen skickas minst 30 dagar före mötet, och till representantskapets särskilda möte  minst 7 dagar före mötet.

I mötet kan man endast fatta beslut om ärenden som angetts i möteskallelsen. Om övriga ärenden kan beslut endast fattas om det konstateras vara brådskande med minst två tredjedelars (2/3) röster för detta. Om ärenden som anges i 23 § i föreningslagen kan man ändå inte fatta beslut om de inte har angetts skilt i möteskallelsen.

En medlemsförening som vill att ett ärende tas till handläggning i representantskapets möte ska motivera detta skriftligt till förbundets styrelse, senast två månader innan mötet.

13 §

Representantskapets möte öppnas av förbundets ordförande eller vice ordförande, eller om dessa är förhindrade den äldsta styrelsemedlemmen. Hen leder talet och konstaterar mötets beslutsförhet och väljer en ordförande för sig själv.

14 §

Representantskapets möte har som uppgift att:

 • handlägga styrelsens redogörelse om förbundets verksamhet under föregående år och besluta om åtgärder som redogörelsen ger orsak till
 • handlägga bokslutet samt revisorernas och verksamhetsgranskarnas utlåtande om konton och ekonomin under föregående år
 • besluta om användningen av överskottet eller täckningen av eventuellt underskott
 • besluta om att fastställa bokslutet och bevilja ansvarsfriheten till styrelsen och andra redovisningsskyldiga
 • bestyrka före den nya strategiperioden de funktionella och ekonomiska riktlinjerna som anses vara nödvändiga för följande strategiperiod. Dessa preciseras i verksamhetsplanen för följande år, som utarbetas årligen
 • bestyrka förbundets budget och medlemsavgift för följande kalenderår
 • välja styrelsens ordförande för följande fyraårsperiod vart fjärde år
 • bestyrka antalet styrelsemedlemmar enligt § 18 och välja i representanternas vartannat möte egentliga medlemmar för att ersätta dem som står i turen att avgå, och personliga suppleanter för alla dessa
 • besluta om mötesarvoden för styrelsemedlemmarna och arvoden för revisorerna
 • välja revisor och verksamhetsgranskare samt personliga suppleanter för dessa
 • handlägga framställningar som presenterats i representantskapets möte
 • handlägga övriga ärenden på föredragningslistan
 • handlägga övriga ärenden som konstaterats vara brådskande

Omröstning i representantskapets möte
15 §

Omröstningen i representantskapets möte är öppen. Om någon av mötesrepresentanterna, före omröstningen inleds, kräver en sluten omröstning och detta har fått understöd, ska omröstningen genomföras som en sluten omröstning.

I omröstningen avgör enkel majoritet, med undantag för fall som anges i paragraferna 2, 6, 12, 17, 23 och 24.

I valet av styrelseordförande väljs den kandidat som får över hälften av alla röster. Om ingen har fått absolut majoritet i den första omröstningen genomförs en ny omröstning mellan de två kandidater som fått flest röster i den första omröstningen.

Om röstetalet är lika vinner den åsikt som mötets ordförande har sammanfallit med, med undantag för val och slutna omröstningar där lotten avgör.

Rådgivande medlemsomröstning
16 §

Styrelsen kan genomföra en rådgivande medlemsomröstning, då den före beslutet vill utreda medlemskårens eller en del av dess åsikt. Omröstningen genomförs
så som styrelsen vid ifrågavarande punkt fastställt.

Arbetstvister
17 §

Beslut om att ingå en arbetstvist fattas i representantskapets möte eller styrelsen med minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna i mötet. Beslutet är bindande för förbundets medlemsföreningar.

Styrelsen
18 §

Styrelsen består av ordförande, som kallas förbundets ordförande, och tolv (12) övriga egentliga medlemmar med personliga vice medlemmar, som valts av representantskapet. Styrelsens ämbetsperiod är fyra (4) år. Av styrelsemedlemmarna står hälften i tur att avgå med två års mellanrum.

Ordförandes och styrelsens, som valts i representantskapets ordinarie möte, period inleds den första dagen i året som följer mötet. Perioden för ordförande och styrelsemedlemmarna som valts i representantskapets särskilda möte inleds omgående efter valet.

Om styrelseordförande eller styrelsens egentliga medlem, eller vice medlem avgår under en ämbetsperiod kompletterar representantskapets möte styrelsen i nästa möte.

Ordförande och styrelsemedlemmen ska vara egentlig medlem i förbundets medlemsförening. Om styrelsemedlemmen inte uppfyller detta krav måste han eller hon avgå från medlemskapet i styrelsen.

Styrelsen väljer bland sig en eller två (1–2) vice ordförande för en tvåårsperiod.

Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av förbundets ordförande, eller om denne är förhindrad vice ordförande, eller om minst tre styrelsemedlemmar kräver detta för ett ärende som skilt meddelats skriftligen till förbundets ordförande. Styrelsen är beslutsför när förbundets ordförande, eller om denne är förhindrad vide-ordförande, samt över hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Besluten fattas med en enkel majoritetsomröstning, med undantag för ärende enligt punkt 17 i stadgarna. Omröstningen i styrelsemötet är öppen. Om dock en framställning om en sluten omröstning får understöd ska denna genomföras. Om röstetalet är lika vinner den åsikt som ordförande har sammanfallit med, med undantag för val och slutna omröstningar där lotten avgör.

Styrelsen kan för att främja sin verksamhet ställa underordnade organ. Dessa ska anges i styrelsens verksamhetsberättelse som framställs i representanternas möte.

Styrelsens uppgifter
19 §

Styrelsens uppgifter är att leda, utveckla och representera förbundet.
Styrelsen ska:

 • inrätta ett arbetsutskott, som omfattar ordförande, vice ordförande och en eller två (1–2) andra styrelsemedlemmar, för att förbereda löpande ärenden och ärenden som styrelsen ska handlägga
 • inrätta övriga nödvändiga arbetsgrupper
 • förbereda lönesättningsmål och övriga avtalsmål samt godkänna tjänstevillkorsavtal och övriga avtal
 • ange förbundets representanter till olika uppgifter
 • godkänna nya medlemsföreningar och hålla en förteckning på dessa
 • besluta om förbundets medlemskap i övriga föreningar
 • förbereda förbundets förslag om inkomst- och utkomstuppskattningar
 • förbereda förslag till verksamhetsplan
 • sköta om förbundets ekonomi och utarbetandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen
 • anställa och utesluta tjänstemän och avtala om villkoren i deras anställningsförhållande
 • sammankalla representantskapets möten och förbereda ärenden som behandlas i mötena
 • verkställa besluten i representantskapets möten
 • åta övriga nödvändiga åtgärder för att främja förbundets målsättningar

KAPITEL IV ALLMÄNT


Att teckna förbundets namn
20 §

Förbundets namn kan tecknas av ordförande eller vice ordförande tillsammans eller av någon av dessa tillsammans med en tjänsteman som fastställts av styrelsen.

Konton och bokslut
21 §

Förbundets redovisningsperiod är ett kalenderår. Bokslutet ska vara klart för inlämnande till revisorn/verksamhetsgranskaren senast i slutet av april.

Revisorn/verksamhetsgranskaren ska granska förbundets förvaltning och konton samt utarbeta ett skriftligt utlåtande om fastställandet av bokslutet och beviljandet av ansvarsfriheten senast två veckor före mötet.

Förbundets uppvaktningar
22 §

Styrelsen beslutar om förbundets uppvaktningar enligt en särskild föreskrift.

Ändring av stadgarna
23 §

Dessa stadgar kan ändras endast med beslut av representantskapets möte och då förutsätts att minst tre fjärdedelar (3/4) röstar för ändringsförslaget.

Upplösning av förbundet
24 §

För att upplösa förbundet krävs ett beslut av representantskapets möte, där minst tre fjärdedelar (3/4) har röstat för upplösandet.
När förbundet upplöses överlämnas dess medel enligt beslut från representantskapets sista möte till ett syfte i enlighet med § 2 i dessa stadgar. Om användningen av medel som donerats eller testamenterats beslutas på ovan nämnda sätt, om inte donatorn eller testatorn uttryckligen beordrat annat.

25 §

Dessa stadgar har ingen retroaktiv negativ inverkan på medlemmarna, utan uppnådda
medlemsrättigheter bevaras.

Övergångsbestämmelser och ikraftträdande
26 §

Stadgarna har godkänts i Underofficersförbundets representantmöte 4 november 2020. De träder i kraft när Föreningsregistret har registrerat dem.