Siirry sisältöön

Samarbete

Genom samarbete främjas arbetsplatsens och dess personals interaktiva samarbete. Målet med verksamheten är att i samförstånd utveckla förvaltningsenhetens verksamhet och personalens möjligheter att påverka de beslut om arbetet, arbetsförhållandena och personalens ställning som fattas på arbetsplatsen.

Samarbetet baserar sig på Lag om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar och avtalet om samarbete inom Försvarsmakten. Samarbetet omfattar allt som gäller arbetsutförandet, arbetsförhållandena och arbetsmetoderna. Målet med verksamheten är att öka personalens möjligheter att påverka sitt arbete och att ta fram all väsentlig information som stöd för arbetsgivarens beslutfattande.

Ärenden kan tas upp till samarbetsförfarande på initiativ av både arbetsgivaren och personalen.

Försvarsmaktens samarbetsorgan verkar på tre nivåer: På centralförvaltningsnivå Försvarsmaktens samarbetsorgan, på regionalförvaltningsnivå försvarsgrenens samarbetsorgan och på lokal nivå truppförbandets samarbetsorgan. Initiativet till att föra vidare missförhållanden som observerats på arbetsplatsen och utvecklingsförslag rörande arbetet tas i allmänhet på lokal nivå. Underofficersförbundets medlemsföreningar väljer underofficerarnas representanter till arbetsplatsernas samarbetsorgan.